You don’t NEED a Garand Rifle

You don’t NEED a Garand Rifle

http://www.firearms-gazette.info/2013/09/08/you-dont-need-a-garand-rifle/